Gmina Sośnicowice

Znajdą tu Państwo wszelkie niezbędne informacje
na temat projektu realizowanego
w Gminie Sośnicowice

Podstawowe informacje o projekcie

 

W ramach projektu planowane jest sfinansowanie budowy 332 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności: 

196 – instalacji fotowoltaicznych,
44 – instalacji solarnych,
30 – pomp ciepła powietrznych do c.w.u.,
31 – pomp ciepła powietrznych do c.o. i c.w.u.,
31 – kotłów na biomasę


Planowana łączna wartość wydatków to 6 518 770,08 zł, z czego 5 831 536,00 zł to wydatki kwalifikowalne w projekcie. W ramach wniosku Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie w wysokości 4 956 805,60 zł.
Realizacja zaplanowanych działań ma na celu zwiększenie wykorzystania ekologicznej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych CO2 oraz Pyłu PM10 w budynkach jednorodzinnych, a także zwiększenie zdolności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przez budynki jednorodzinne.
Wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1576,8040 t CO2/rok
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,8355 MWe
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 1,1629 MWt
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 2456,09 MWht/rok
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 728,73 MWhe/rok
Stopień redukcji PM 10 2,4705 t PM10/rok


Aktualności


Informujemy, że dnia 23.02.2021 r. w Urzędach Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg nastąpiło otwarcie ofert dotyczących wyboru Wykonawcy/Wykonawców w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. Oferty wpłynęły do każdej z gmin. Ofernenci złożyli oferty na każdy rodzaj instalacji. Aktualnie trwa procedura sprawdzania złożonych dokumentów, która może potrwać ok 30-60 dni. Po weryfikacji ofert zostanie przekazana informacja o wyborze wybranych Wykonawców.

Opublikowano 17.05.2021 r.

Gmina Sośnicowice informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „ Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice” zgodnie z art. 24aa u stawy PZP dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone przez:
- dla części II Pompy ciepła FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
- dla części III Kotły na biomasę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.
Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana dnia 5 maja 2021 r.
Wykonawca dla części I Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne nie został jeszcze wybrany, aktualnie trwa ocena ofert.

Opublikowano 03.06.2021 r.

Poniżej przedstawiamy producenta i typ urządzeń, które będą montowane na nieruchomościach objętych wsparciem w ramach projektu na terenie Gminy Sośnicowice:
- Pompa ciepła c.o. i c.w.u. – Galmet Airmax2 GT,
- Pompa ciepła c.w.u. – Galmet Basic 270,
- Kotły na pellet – Galmet Genesis Plus KPP.
Szczegóły przedstawiono w załączniku: http://www.sosnicowice.pl/materialy/info/pliki/679.pdf

Opublikowano 12.12.2021 r.

POSTĘP RZECZOWY W REALIZACJI PROJEKTU

Przeprowadzono częściowo wizje lokalne w celu rozpoczęcia montaży. Rozpoczęto montaż kotłów na biomasę i pomp ciepła. Gmina po podpisaniu aneksów z Wykonawcą realizuje montaże zgodnie z harmonogramami przedstawionymi przez Wykonawcę.

Dokumentacja

Poniżej znajdą Państwo Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia Regulaminu zgłoszeń w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sośnicowice.

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic.pdf

Brak plików

Rerum iste in explicabo veritatis error quod unde quos aspernatur laborum, quae amet praesentium, molestiae vel libero voluptate sapiente dolorem harum ratione optio debitis suscipit. Minima eaque minus reprehenderit laudantium?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rerum iste in explicabo veritatis error quod unde quos aspernatur laborum, quae amet praesentium, molestiae vel libero voluptate sapiente dolorem harum ratione optio debitis suscipit. Minima eaque minus reprehenderit laudantium?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

1. Kto może wziąć udział w projekcie?

autor, Semper Power

W pierwszej kolejności w projekcie wezmą udział mieszkańcy, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie w I kwartale 2018 roku.
W razie rezygnacji niektórych mieszkańców z udziału – ogłoszone zostały również nabory uzupełniające w Gminach. 

2. Czy mieszkańcy, którzy wpisali się na listę projektu w 2018 roku muszą zrobić to jeszcze raz?

autor, Semper Power

Nie. W tej chwili rozpoczął się proces ponownej weryfikacji listy – w najbliższym czasie pracownicy Urzędów Gmin skontaktują się ze znajdującymi się na niej osobami.

3. Kiedy będzie konieczne wniesienia wkładu własnego?

autor, Semper Power

Mieszkańcy będą wzywani do zapłaty bezpośrednio przed realizacją inwestycji.

4. Co z wykonanymi przez mieszkańców w 2018 roku audytami energetycznymi budynków?

autor, Semper Power

Wszystkie są nadal ważne – były i nadal są podstawą i warunkiem do udziału w projekcie.

Wsparcie techniczne

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Wsparcie techniczne

Krzysztof Lipka
e-mail: k.lipka@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Koordynator Projektu

Joanna Hołoweńko
Tel. 797 581 447
e-mail: partnerski@semperpower.pl
www.semperpower.pl


Zespół inspektorów Nadzoru

Koordynator Zespołu Inspektorów, Inspektor Nadzoru :
Lipka Krzysztof  k.lipka@semperpower.pl
Inspektor Nadzoru branża elektryczna - Wiesław Dawid
Inspektor Nadzoru branża sanitarna - Dyner Marcin
Inspektor Nadzoru branża sanitarna - Jerzy Łękarski
Inspektor Nadzoru branża konstrukcyjna - Bartłomiej Nowakowski

"Projekt dofinansowany w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs"